عودت کتاب توسط گالری کتاب صورت می پذیرد.

  •  اگر کتاب مورد نظر از نظر سلامت فیزیکی دچار مشکل باشد.
  •  اگر کتاب خریداری شده با کتاب ارسالی مغایر باشد.
  • اگر  مشکلی در چاپ کتاب ارسالی موجود باشد.
  • اگر توضیحات موجود در سایت با کتاب ارسالی مغایر باشد از نظر نوع جلد و … . 
  • در صورت عودت کتاب کلیه هزینه های صرف شده توسط مشتری به ایشان بازگردانده می شود.

عودت کتاب تا 24 ساعت پس از ارسال کتاب صورت می گیرد .

جهت عودت کتاب با شماره 66176087-021 تماس بگیرید.